نقش مجلات رشد در ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش آموزان

نویسنده

استادیارسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، تهران ، ایران

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی نقش مجله‌های رشد دانش‌آموزی بر ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش‌آموزان بود.
روش: این مطالعه از نوع پس‌رویدادی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول و دوم  متوسطه  استان‌های تهران و البرز در سال تحصیل 97-96 به تعداد 683989 نفر بودند. با استفاده از  فرمول کوکران 1890 نفر حجم نمونه تعیین  و با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه ای تلفیقی از دو پرسشنامه مهارت برنامه ریزی و مطالعه دکتر سیف و و مجله‌های رشد سؤال استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه با نظر 10 نفر از افراد متخصص بررسی و تعیین  شد. پایایی پرسشنامه‌‌ با آلفای کرانباخ   7/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از درصد فراوانی ، میانگین و انحراف معیار ، آزمون t  تک متغیره، خی دو و تحلیل واریانس و با استفاده از نرم‌افزارSPSS انجام شد.
یافته ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس دوراهه (تعامل جنسیت و دوره تحصیلی) نشان داد که  بین میزان تاثیر مطالعه مجله‌های رشد بر مهارت‌های عمومی مطالعه، در بین دانش‌آموزان دختر و پسر و در دوره‌های تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود داشت .به عبارت دیگر میزان تاثیر این مجله‌ها بر مهارت‌های عمومی مطالعه در دختران بیشتر از پسران است (907/3=f ، 048/0p <،02/0=θ).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد مطالعه مجله‌های رشد مهارت های  برنامه ریزی و  مطالعه درسی  شامل : برنامه ریزی و زمانبندی مطالعه درسی و ایجاد آمادگی برای امتحان  در دانش‌آموزان را ارتقاء داده است. میزان این تاثیر در بین دانش آموزان دختربیشتر از دانش آموزان پسر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


امینیان، امیرحسین. (1373). بررسی شیوه های مطالعه ویادگیری دانشجویان پزشکی شهید صدوقی یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
اوجیان ،ایمان. (1394) معماری اطلاعات در مجلات رشد. گزارشی از نشست «گرافیک مجلات رشد».
جعفری هرندی، رضا؛ وفایی،رضا؛ نجفی ،حسن. (1395). جایگاه و ابعاد مؤلفه‌های فرهنگ مطالعه در درسنامه‌های مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،27(1).
جوادی یگانه، محمدرضا؛ هاشمی، سید ضیاء. (1392). جای خالی کتاب دراوقات فراغت ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
درخشان ، نوشین؛ کاوسی ، طهماسب. (1387). .مقایسه راهبردهای یادگیری ومطالعه بیت دانش آموزان موفق وناموفق پیش دانشگاهی در شهر میانه.پیک نور.پ1(23).
سالاری، محمود؛ دیانی، محمدحسین؛ فتاخی، رحمت‌الله. (1393). تحلیلی بر عوامل بازدارنده و تسهیل کنندة مطالعه درایران در چهاردهة اخیر:رویکردی مروری.پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی،4(2): 12-29.
سوختانلو، حدیثه. (1393). مطالعه از دیدگاه اسلام و قرآن،خبرگذاری بین ا لمللی قران.
سیف، علی‌اکبر. (1395). روش‌های یادگیری و مطالعه،تهران، نشر دوران.
شهاب لو ،سید کمال.(1394). مجله باید آموزش را به فرهنگ تبدیل کند.گزارش پانزدهمین گردهمایی نمایندگان رشد ومعاونین آموزشی.
فاضل ،مرتضی .(1381). بررسی نوع ومیزان مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل موثر برآن ازنظردانش‌آموزان درشهرستان شهرضا.
فردانش، هاشم. (1395). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
مسعودی، میترا. (1390). بررسی میزن مطالعة آزاد دانش‌آموزان دورة متوسطه شهر مشهد و تأثیر اینترنت و سایر عوامل برآن،معاونت پژوهشی اداره کل استان خراسان رضوی.
مظاهری، حسن. (1392). مطالعه تطبیقی مجلهرشد کودک با مجله کودک کشورهای آمریکا، هند و انگلیس به منظور ارتقاء مجله رشدکودک. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
ناصری ، محمد. (1394). مجله باید آموزش را به فرهنگ تبدیل کند.گزارش پانزدهمین گردهمایی نمایندگان رشد ومعاونین آموزشی.
Gardiner S. (2001). "Ten minutes a day for silent reading". Educational Leadership ,59(2): 32-35.
 Jean M, Mendezabal N. (2010). Study Habits and Attitudes: The Road to Academic Success. Open Science Repository Education.
Murthy V, Sherafat R. (2016). A Study of Study Habits and Academic Achievement among Secondary and Senior Secondary School Students of Mysore City. The International Journal of Indian Psychology ISSN 2348-5396 (e) | ISSN: 2349-3429 (p).
National Literacy Trust. (2014). The Impact of eBooks on the Reading Motivation and Reading Skills of Children and Young People.
Sirohi V. (2004). A study of underachievement in relation to study habits and attitudes. J Ind Edu, 43, 14-9.
UNESCO. (2014). Culture for Development Indicators, Diversity of Cultural Expressions,
ZainolAbidin M J, Majid Pour M, Jesmin A. (2011). A Survey of Online Reading Habits of Rural Secondary School Students in Malaysia. International Journal of Linguistics. 3(1): 33