نقش مجلات رشد در ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش آموزان

نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، تهران ، ایران

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی نقش مجله‌های رشد دانش‌آموزی بر ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش‌آموزان بود.
روش: این مطالعه از نوع پس‌رویدادی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول و دوم  متوسطه  استان‌های تهران و البرز در سال تحصیل 97-96 به تعداد 683989 نفر بودند. با استفاده از  فرمول کوکران 1890 نفر حجم نمونه تعیین  و با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه ای تلفیقی از دو پرسشنامه مهارت برنامه ریزی و مطالعه دکتر سیف و و مجله‌های رشد سؤال استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه با نظر 10 نفر از افراد متخصص بررسی و تعیین  شد. پایایی پرسشنامه‌‌ با آلفای کرانباخ   7/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از درصد فراوانی ، میانگین و انحراف معیار ، آزمون t  تک متغیره، خی دو و تحلیل واریانس و با استفاده از نرم‌افزارSPSS انجام شد.
یافته ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس دوراهه (تعامل جنسیت و دوره تحصیلی) نشان داد که  بین میزان تاثیر مطالعه مجله‌های رشد بر مهارت‌های عمومی مطالعه، در بین دانش‌آموزان دختر و پسر و در دوره‌های تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود داشت .به عبارت دیگر میزان تاثیر این مجله‌ها بر مهارت‌های عمومی مطالعه در دختران بیشتر از پسران است (907/3=f ، 048/0p <،02/0=θ).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد مطالعه مجله‌های رشد مهارت های  برنامه ریزی و  مطالعه درسی  شامل : برنامه ریزی و زمانبندی مطالعه درسی و ایجاد آمادگی برای امتحان  در دانش‌آموزان را ارتقاء داده است. میزان این تاثیر در بین دانش آموزان دختربیشتر از دانش آموزان پسر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها