شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه گرندد تئوری (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی دماوند، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

3 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی بود.
روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین و معاونین ارشد دانشگاه  و اعضای هیئت علمی بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند و اصل اشباع 17 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه­ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام  شد که خبرگان روا بودن مصاحبه را تایید کردند ,محاسبه پایایی آن با روش پایایی بین دو کدگذار که پایا و روا بودن مصاحبه را نشان می داد، مشخص شد. دراین پژوهش به منظور تحلیل داده ها، از کدگذاری نتایج مصاحبه با استفاده از نرم افزار  MAX3DAاستفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها نشان داد که عوامل اثر گذار بر چابکی در دانشگاه نیز شامل: عوامل سازمانی (ساختار، تفویض اختیار، فرهنگ سازمانی)؛ عوامل راهبردی (بهبود کیفیت، سیاست های آموزشی و پژوهشی، توسعه فناوری)؛ عوامل انسانی (مدیران، کارکنان، اعضا هیئت علمی) بودند.
نتیجه گیری: در این پژوهش به عوامل تاثیرگذار بر چابکی سازمانی، نیز اشاره شد. این عوامل شامل،  عوامل سازمانی، عوامل راهبردی و عوامل انسانی مطرح شدند. عوامل سازمانی بر ساختار سازمان، میزان تفویض اختیار و فرهنگ سازمانی تمرکز دارد  که  ساختار میزان رسمیت، پیچیدگی و تمرکز سازمان را در بر می گرفتند و مشخص می کردند که  دانشگاه فرهنگیان از چه ساختاری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


باقری کراچی، امین؛ عباس پور، عباس. (1391). چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه ها. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی،  5(3):  36-72.
جعفرنژاد، احمد؛ شهائی، بهنام. (1386). مقدمه­ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، موسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول..
خاوری ، عبداله؛ آراسته، حمیدرضا؛ جعفری، پریوش. (1397). تأثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9(1): 12-5.
سرلک، محمدعلی؛ دل انگیزان، سهراب؛ کاکه برایی، اسماعیل. (1395). بررسی عوامل موثر بر ایجاد سازمان های چابک بر اساس الگوی گلدمن و ناگل. مدیریت توسعه و تحول، 1(24): 10-1.
عابدینی، بیژن؛ میرجعفری، سید علیرضا؛ رئیسی، عاطفه . (1396). بررسی رابطه بین هوش سازمانی با چابکی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش کارکنان آموزش و پرورش. مطالعات مدیریت وکارآفرینی، 3 (1): 156-141.
Ahmadi F. (2011). Exploring the casual relationships between organizational citizenship behavior, organizational Agility and performance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business3.
Aghaei M, Aghaei R.  (2014). The conceptual model of organizational agility. Roshd-e-Fanavari; 10(39): 37-43.
Bharadwaj A, Sambamurthy V. (2005). Enterprise agility and information technology management: The CIO's manifesto. SIM Advanced Practices Council Publication.
Goldman S, Nagel R, Preiss K. (1995). Agile competitors and virtual organizations: Strategies for enriching the customer. London: Kenneth: Van No Strand Reinhold, International Thomas Publishing.
Huang PY, Ouyang TH, Pan SL, Chou TC. (2012). The role of IT in achieving operational agility: A case study of Haier, China. International Journal of Information Management32(3): 294-298.
Khosravipour   E.  (2017). The Impact of Internal Information and Communication Technology on Organizational Agility in State University of Khuzestan Province. Journal of Modern Thoughts in Education. 46(2): 51-65. [In Persian]
Liu S, Chan FT, Yang J, Niu B. (2018). Understanding the effect of cloud computing on organizational agility: An empirical examination. International Journal of Information Management43: 98-111.