دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

میانجی‌گری نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست‌محیطی در سازمان‌های آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

مرتضی کلیج؛ مریم تقوایی یزدی؛ مریم تقوایی


ارائه مدل آینده پژوهی در آموزش و پرورش استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

مقداد رضی دون چالی؛ سعید صفاریان همدانی؛ مریم تقوایی آملی


شناسایی ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر قصد ترک خدمت پرستاران و عملکرد و بهره وری آنان (مطالعه ترکیبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سید صدیقه سلیمانیان؛ علی اصغر شجاعی؛ بابک حسین زاده


شناسایی ابعاد برنامه درسی زائد در نظام آموزش عالی : ارائه مدل مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

علی حلیمی؛ وحید فلاح؛ سیده عصمت رسولی


ارائه مدل‌ رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سکینه خاتون غضنفری؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ وحید فلاح


مقاله پژوهشی

طراحی الگوی راهبردهای یادگیری: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22034/ijes.2022.544208.1206

علیرضا نیرومند؛ قدسی احقر؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی


رابطه ابعاد شوک فرهنگی با روابط بین فردی در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/ijes.2022.249581

اکرم انصاری؛ وحید فلاح؛ محمد صالحی


شناسایی شاخص‌های روانشناختی مدارس ایمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ijes.2022.544212.1208

افسانه لطفی عظیمی؛ صغرا ابراهیمی قوام؛ نعمت اله جعفری


تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/ijes.2022.552713.1302

حوریه رضا قلی؛ شهین عبدالمالکی؛ فاطمه خدادادی


طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22034/ijes.2022.556582.1333

فاطمه ظهیری؛ مریم صفری؛ حسنیه گودرزی؛ علی اصغر بیانی


رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی در میان دانشجویان : نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22034/ijes.2022.555030.1313

ملیحه حسینی ابریشمی؛ زهرا هاشمی؛ عباس عبداللهی