دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل محتوای برنامه درسی کار و فناوری دوره متوسطه اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

ایوب ویسه؛ فائزه ناطقی؛ محمد هاشم رضایی


2. میانجی‌گری نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست‌محیطی در سازمان‌های آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

مرتضی کلیج؛ مریم تقوایی یزدی؛ مریم تقوایی


3. شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

نادیا لشکری؛ محمد صالحی


4. شناسایی مولفه‌های اثر گذار بر رهبری عملکرد در سازمان آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

الهه حسن پور؛ محمد نقی ایمانی؛ معصومه اولادیان


5. ارائه مدل آینده پژوهی در آموزش و پرورش استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

مقداد رضی دون چالی؛ سعید صفاریان همدانی؛ مریم تقوایی آملی


6. تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

میثم رضی دون چالی؛ مریم تقوایی یزدی؛ سید رضا یوسفی سعید آبادی


7. بررسی تاثیر متغیرهای فردی و هنجاری بر رهبری اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

زهره یوسفی؛ محمدنقی ایمانی؛ اصغر شریفی


8. شناسایی ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر قصد ترک خدمت پرستاران و عملکرد و بهره وری آنان (مطالعه ترکیبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سید صدیقه سلیمانیان؛ علی اصغر شجاعی؛ بابک حسین زاده


9. ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

مسعود زاهدی‌پور؛ معصومه اولادیان؛ سیدرسول حسینی


10. شناسایی ابعاد برنامه درسی زائد در نظام آموزش عالی : ارائه مدل مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

علی حلیمی؛ وحید فلاح؛ سیده عصمت رسولی


11. ارائه مدل‌ رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سکینه خاتون غضنفری؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ وحید فلاح


مقاله پژوهشی

12. نقش واسطهای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دو زبانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22034/ijes.2021.533753.1111

فرشته کوسلی؛ جمال صادقی؛ حامد برجسته؛ آزاده کیاپور


13. ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.22034/ijes.2021.533013.1089

ماندانا فرهناک؛ علی اصغر ماشینچی؛ عباس قلتاش؛ سید احمد هاشمی


14. ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22034/ijes.2021.532727.1084

مرسا آذر؛ فریبا کریمی؛ محمد علی نادی