دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

میانجی‌گری نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست‌محیطی در سازمان‌های آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

مرتضی کلیج؛ مریم تقوایی یزدی؛ مریم تقوایی


ارائه مدل آینده پژوهی در آموزش و پرورش استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

مقداد رضی دون چالی؛ سعید صفاریان همدانی؛ مریم تقوایی آملی


شناسایی ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر قصد ترک خدمت پرستاران و عملکرد و بهره وری آنان (مطالعه ترکیبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سید صدیقه سلیمانیان؛ علی اصغر شجاعی؛ بابک حسین زاده


شناسایی ابعاد برنامه درسی زائد در نظام آموزش عالی : ارائه مدل مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

علی حلیمی؛ وحید فلاح؛ سیده عصمت رسولی


ارائه مدل‌ رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سکینه خاتون غضنفری؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ وحید فلاح


مقاله پژوهشی

طراحی الگوی راهبردهای یادگیری: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22034/ijes.2022.544208.1206

علیرضا نیرومند؛ قدسی احقر؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی


رابطه ابعاد شوک فرهنگی با روابط بین فردی در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/ijes.2022.249581

اکرم انصاری؛ وحید فلاح؛ محمد صالحی