تعداد مقالات: 181
1. بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-36

غلامعباس توسلی؛ مسعود چلبی؛ داوود ابراهیم پور؛ سکینه خرم دل


2. پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران

دوره 11، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

آیت الله کریمی باغملک؛ فروغ ماهی گیر؛ سمیرا قیداری؛ فروغ ماهی گیر


3. پیش‌بینی استرس شغلی براساس ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی در مربیان ورزش شهر تهران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-11

سمانه عباسی؛ سارا خیراله پور


4. اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-12

الناز ایمان زاده؛ محمدرضا اسماعیلی؛ رضا نیکبخش


6. اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-11

10.22034/ijes.2021.242027

زینت سلطانی؛ قدسی احقر؛ وحیده باباخانی


7. بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشویی

دوره 5، شماره 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-35

منصوره اعظم آزاده؛ مریم رجب زاده


8. طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور

دوره 6، شماره 6، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-101

اکبر حسن پور؛ کامران نظری؛ پیمان اکبری


9. پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی

دوره 9، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-110

منصوره چنگیزی؛ ابوطالب سعادتی شامیر


10. روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-110

10.22034/ijes.2021.133455.0

مرضیه ترکمنی؛ عاطفه قرائی؛ فاطمه شیخانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو


11. ارائه مدل شاخص های شایستگی مدیران در سازمان های آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

دوره 7، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-128

محمدرضا گودرزی؛ ایرج سلطانی


14. بررسی اثر بخشی سبک‌های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش‌آموزان: نقش مداخله‌ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

الناز ایمان زاده؛ محمد‌رضا اسماعیلی؛ رضا نیک بخش


15. بازنمایی کلیشه‌های جنسیّتی در کتاب‌های فارسی دورۀ پنجساله ابتدایی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-40

مصطفی آب روشن؛ صدیقه ارجمندی


16. اینترنت، برنامه‌های ماهواره ای و هویت دینی (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت)

دوره 4، شماره 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-36

آرمان حیدری؛ آرمان حیدری؛ عباس رمضانی باصری؛ عباس رمضانی باصری


17. رابطه شادکامی با رشد اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان ابتدایی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 12-21

زهرا ربانی؛ زهرا ربانی


18. ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 12-24

10.22034/ijes.2021.242028

کلثوم برزگر؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعید آبادی


20. عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-27

10.22034/ijes.2020.43777

حسن مؤمنی؛ بهروز سپیدنامه؛ زهرا حسن‌پور امنیه


21. رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارامدی با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دوره 11، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-24

اشرف سادات تاج زاد قهی؛ اشرف سادات تاج زاد قهی؛ ابوطالب سعادتی شامیر


23. حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن

دوره 5، شماره 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-59

سیما اسماعیلی شهمیرزادی؛ گیتی خوشه مهری؛ منور مرادیان سرخکلایی؛ زینب مسلمی؛ مهتاب وکیلی کرگانرود


24. رابطه بین ابعاد شخصیتی، جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان متاهل دانشگاههای شهر تهران

دوره 10، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 85-106

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ معصومه فتحعلی زاده


25. مدل ساختاری ارتباط میان استرس، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی

دوره 9، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-106

10.22034/ijes.2021.133434.0

مهدی امیر احمدی آهنگ؛ راضیه کرامتی؛ فرهاد تنهای رشوانلو