بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 1-36

غلامعباس توسلی؛ مسعود چلبی؛ داوود ابراهیم پور؛ سکینه خرم دل


اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان

دوره 12، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 1-12

الناز ایمان زاده؛ محمدرضا اسماعیلی؛ رضا نیکبخش


بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشویی

دوره 5، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 7-35

منصوره اعظم آزاده؛ مریم رجب زاده


طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور

دوره 6، شماره 6، فروردین 1397، صفحه 87-101

اکبر حسن پور؛ کامران نظری؛ پیمان اکبری


پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی

دوره 9، شماره 9، مهر 1397، صفحه 99-110

منصوره چنگیزی؛ ابوطالب سعادتی شامیر


روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 8، مرداد 1397، صفحه 101-110

10.22034/ijes.2021.133455.0

مرضیه ترکمنی؛ عاطفه قرائی؛ فاطمه شیخانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو


بازنمایی کلیشه‌های جنسیّتی در کتاب‌های فارسی دورۀ پنجساله ابتدایی

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 7-40

مصطفی آب روشن؛ صدیقه ارجمندی


اینترنت، برنامه‌های ماهواره ای و هویت دینی (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت)

دوره 4، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 7-36

آرمان حیدری؛ آرمان حیدری؛ عباس رمضانی باصری؛ عباس رمضانی باصری


عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 13-27

10.22034/ijes.2020.43777

حسن مؤمنی؛ بهروز سپیدنامه؛ زهرا حسن‌پور امنیه