تعداد مقالات: 224

1. بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-36

غلامعباس توسلی؛ مسعود چلبی؛ داوود ابراهیم پور؛ سکینه خرم دل


2. پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران

دوره 11، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

آیت الله کریمی باغملک؛ فروغ ماهی گیر؛ سمیرا قیداری


3. پیش‌بینی استرس شغلی براساس ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی در مربیان ورزش شهر تهران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-11

سمانه عباسی؛ سارا خیراله پور


4. اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-12

الناز ایمان زاده؛ محمدرضا اسماعیلی؛ رضا نیکبخش


6. اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-11

10.22034/ijes.2021.242027

زینت سلطانی؛ قدسی احقر؛ وحیده باباخانی


8. نقش تعدیل گری جنسیت در پیوند میان خودشیفتگی سالم و بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-10

10.22034/ijes.2021.525856.1006

صباح عبدی؛ اکبر رضایی؛ علی محمدزاده


9. بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشویی

دوره 5، شماره 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-35

منصوره اعظم آزاده؛ مریم رجب زاده


10. طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور

دوره 6، شماره 6، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-101

اکبر حسن پور؛ کامران نظری؛ پیمان اکبری


11. پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی

دوره 9، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-110

منصوره چنگیزی؛ ابوطالب سعادتی شامیر


12. روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-110

10.22034/ijes.2021.133455.0

مرضیه ترکمنی؛ عاطفه قرائی؛ فاطمه شیخانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو


13. ارائه مدل شاخص های شایستگی مدیران در سازمان های آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

دوره 7، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-128

محمدرضا گودرزی؛ ایرج سلطانی


16. بازنمایی کلیشه‌های جنسیّتی در کتاب‌های فارسی دورۀ پنجساله ابتدایی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-40

مصطفی آب روشن؛ صدیقه ارجمندی


17. اینترنت، برنامه‌های ماهواره ای و هویت دینی (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت)

دوره 4، شماره 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-36

آرمان حیدری؛ آرمان حیدری؛ عباس رمضانی باصری؛ عباس رمضانی باصری


18. آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 11-22

10.22034/ijes.2021.528243.1038

مژده علیزاده؛ حمیدرضا علوی


20. ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 12-24

10.22034/ijes.2021.242028

کلثوم برزگر؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعید آبادی


22. عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-27

10.22034/ijes.2020.43777

حسن مؤمنی؛ بهروز سپیدنامه؛ زهرا حسن‌پور امنیه


24. رابطه رهبری تحول آفرین با خلاقیت با میانجی گری یادگیری سازمانی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 15-25

10.22034/ijes.2021.524381.0

مریم قادری شیخی آبادی؛ سیروس قنبری