دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران

محمد زارعان دولت ابادی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا جعفری هرندی

دوره 14، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 190-202

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.537726.1147

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران انجام شد.روش ‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد بود. جامعه پژوهش خبرگان آموزش‌وپرورش ایران در سال 1399 بودند. حجم نمونه طبق اصل اشباع نظری 28 نفر برآورد که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

حمیدرضا شاه قاسمی؛ بهرنگ اسماعیل شاد

دوره 10، شماره 10 ، بهمن 1397، ، صفحه 186-198

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان می باشد. پژوهش به لحاظ روش، توصیفی و از لحاظ آماری از نوع همبستگی است.  به جهت بالا بردن دقت پژوهش،.  جامعه آماری تحقیق را کلیه 116 تن کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان تشکیل می دهند ...  بیشتر