دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی بامیانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دخترمتوسطه اول

فرشته رستگار؛ جمال صادقی؛ علیرضا همایونی؛ وحید فلاح

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 299-309

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.530598.1059

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، مدل‌یابی روابط ساختاری کنش‌های اجرایی با درگیری تحصیلی با میانجی‌گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان ساری بود.روش: این پژوهش همبستگی با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول در پایه نهم شهرستان ساری در سال 1398 بودند.280 دانش‌آموز ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم

زهرا امامی خطبه سرا؛ حسین مهدیان؛ ابوالفضل بخشی پور

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 399-412

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.255133

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شد. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل  بود  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه 7 شهر مشهد در سال تحصیلی 1399بود. تعداد 45 نفر که در متغیر وابسته ...  بیشتر