دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش‌وپرورش

یونس وکیل الرعایا

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 277-288

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.133820.0

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش­وپرورش انجام شد.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل مدیران و کارشناسان سازمان آموزش­وپرورش استان سمنان در سال تحصیلی 99- 1398 و به تعداد 384 بوده است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 192 نفر برآورد و به ...  بیشتر