دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان

فائزه عزیزی فارسانی؛ زهره سعادتمند؛ محمدعلی نادی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.540975.1177

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی کیفی با تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی مختلف کشور در سال تحصیلی 400-1399 بودند که به صورت هدفمند 14 نفر انتخاب و تا قاعده اشباع نظری مورد مصاحبه قرار ...  بیشتر

واکاوی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی:‌ یک تحلیل کیفی

کوثر خضر زاده؛ خدیجه حشمتی؛ رضا معصومی نژاد

دوره 14، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528351.1041

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی انجام شد.روش شناسی: رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع مطالعه اسنادی بود. جامعه پژوهش شامل کتب هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی(پایه دوم تا ششم) در سال تحصیلی 1400-1399 بود که با توجه به ماهیت موضوع کتب همه پایه‌ها به عنوان ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی (خوانداری) و هدیه‌های آسمان و علوم تجربی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مفاهیم اخلاقی

زهرا نفر؛ فاطمه السادات فاطمی؛ فائزه نفر

دوره 12، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 68-79

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مفاهیم اخلاقی به دانش‌آموزان در کتاب‌های درسی پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی انجام شد. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش تحلیل محتوا در دو گام استفاده شد. در گام اول به‌صورت کیفی، روش تحلیل محتوای عرفی یا استقرایی برای شناسایی مقوله‌ها به کار گفته شد. در گام دوم، پس از دستیابی به مقوله‌ها، به‌صورت ...  بیشتر