کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
تعداد مقالات: 10
3. مدل ‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 101-110

10.22034/ijes.2021.528112.1037

پریسا تجلی؛ زهرا تقی زاده شیده؛ زهره صادقی افجه


4. اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-11

10.22034/ijes.2021.242027

زینت سلطانی؛ قدسی احقر؛ وحیده باباخانی


5. تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 152-161

10.22034/ijes.2021.242039

مهسا میرزالو؛ زهره موسوی کاشی


6. ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 224-233

10.22034/ijes.2021.526334.1011

حمید رضا طهماسبی؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری


9. رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان متوسطه

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 92-107

حسن مومنی؛ سمانه لعله ئی؛ سجاد مومنی