کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 5
2. واکاوی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-145

احسان کشت‌ورز کندازی؛ محمدجعفر شکوهی


3. بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر

دوره 6، شماره 6، بهار و تابستان 1397، صفحه 116-125

محمد حسن انصاری؛ قنبر امیرنژاد


5. چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 131-157

محمود شارع پور؛ محمد رضا سلیمانی بشلی