دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی نقش شورای معلمان در توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای دبیران

فرانک امیدیان؛ مهدی پسندیده؛ رضا شهریان سگوندی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 41-70

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43669

چکیده
    چکیده   این پژوهش، با هدف بررسی رابطۀ میزان مشارکت معلمان در تصمیم‌گیری‌های شورای معلمان با مهارت‌های حرفه‌ای معلمان مقطع متوسطه پسرانه شهرستان اندیمشک انجام پذیرفت. ‌ ‌ پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی _ پیمایشی بوده و فرضیه‌های پژوهش با روش همبستگی بررسی شده است. ‌‌جامعه تحقیق شامل کلیه دبیران عضو شورای معلمان مقطع متوسطه ...  بیشتر