دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
طراحی الگوی راهبردهای یادگیری: یک پژوهش کیفی

علیرضا نیرومند؛ قدسی احقر؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544208.1206

چکیده
  هدف: راهبردهای یادگیری نقش مهمی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی دارند و طراحی الگوهای متنوع در این زمینه می‌توانند موثر واقع شوند. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی راهبردهای یادگیری انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و خبرگان دانشگاهی درباره راهبردهای ...  بیشتر

ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

عباس زمانی؛ لیلا حسینی طبقدهی؛ حسین مؤمنی مهموئی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 130-142

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533170.1095

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران انجام شد.روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه آماری مقالات داخلی و خارجی در سال های 2000 الی 2019 بودند. روش نمونه گیری با مقالات حائز اولوبت بالاتر در روش شناسی کسپ آغاز و با رسیدن ...  بیشتر