نویسنده = ابوطالب سعادتی شامیر
تعداد مقالات: 2
1. رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارامدی با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دوره 11، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-24

اشرف سادات تاج زاد قهی؛ اشرف سادات تاج زاد قهی؛ ابوطالب سعادتی شامیر


2. پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی

دوره 9، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-110

منصوره چنگیزی؛ ابوطالب سعادتی شامیر