دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ضرورت‌ مشارکت در آموزش و پرورش: کاستی‌ها و راهکارها

نعمت‌الله متین

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 143-176

چکیده
    چکیده   این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان «راه‌های گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش درسطح کشور» و به روش توصیفی و سندکاوی انجام شده است. در این پژوهش از مصاحبه سازمان‌یافته و روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. مهم‌ترین اهداف این مقاله شناسایی کاستی‌ها و موانع مشارکت در درون و بیرون از آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادهایی ...  بیشتر