دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی در میان دانشجویان : نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان

ملیحه حسینی ابریشمی؛ زهرا هاشمی؛ عباس عبداللهی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555030.1313

چکیده
  هدف: محیط‌‌‌‌های آموزشی مکان‌هایی هستند که در آن‌ها چالش‌های تحصیلی همواره وجود دارد. تا‌ب‌آوری تحصیلی از متغیرهایی است که برای فائق آمدن به مشکلات و چالش‌های تحصیلی کمک شایانی می‌کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی ارتباط طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی با نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در میان دانشجویان ...  بیشتر